Házirend

 

Bod Péter Tanítóképző

Kézdivásárhely

  

ISKOLAI HÁZIREND

  

Jelen Házirendet a kézdivásárhelyi Bod Péter Tanítóképző szülői bizottságának, diákönkormányzatának egyetértése mellett, a nevelőtestület elfogadta.

A kézdivásárhelyi Bod Péter Tanítóképző vezetőtanácsa 23/2010 számú határozatában jóváhagyta.

 

A Házirend az intézmény egyedi sajátosságait tartalmazza, és azokat szabályozza.

 

A Házirend elfogadása során a szülői bizottság, a diákönkormányzat és a nevelőtestület éltek véleményezési jogukkal, a Házirendben foglaltakkal egyetértenek.

 

A Házirend hatálya

A Házirendben megfogalmazottak az iskola minden tanulójára, szüleikre, dolgozóira, az intézményben tartózkodó személyekre vonatkoznak.

 

A Házirendben megfogalmazottak az intézmény területén történő oktató-nevelő munkával összefüggő tevékenységre, valamint az iskola által szervezett iskolán kívüli programokra és tevékenységre vonatkoznak.

 

Ez a Házirend jóváhagyását követő 15. naptól, a nyilvánosságra hozatalt követően lép életbe.

 

Nyilvánosságra hozatal

A kihirdetés módja: a tanulók és szüleik, valamintaz iskola dolgozói részére a Házirend egy példányát átadjuk. A Házirend értelmezéséhez az osztályfőnököktől lehet segítséget kérni.

 

Az iskolánkba beiratkozó tanulóknak és a munkaviszonyt létesítő dolgozóknak a Házirendet átadjuk.

 

A Házirend egy-egy példányát – az ismertetés céljából – elhelyezzük az intézmény könyvtárában, folyosóján, tanári szobájában, igazgatói irodájában, valamintminden osztályteremben.

A Házirendet a tanév elején a tanulóknak az első osztályfőnöki órán, a szülőknek az első szülői értekezleten ismertetjük.

 

A Házirend módosítása

A Házirend módosítását a szülői bizottság, a diákönkormányzat, a tanulók nagyobb csoportja, a Vezetőtanács, a nevelőtestület bármely tagja kezdeményezheti.

 

A Házirendben foglalt szabályok betartása kötelező, a benne foglaltak megsértése jogkövetkezménnyel jár.

 

Minden tanulónak mint az iskolaközösség tagjának, jogai és kötelességei vannak.

 

I. Munkarend

 

1. Kapusszolgálat

Az intézményünkbe látogatók csak a főbejáratot vehetik igénybe, ahol a szolgálatos diák följegyzi a látogató személyi adatait és a látogatás célját, valamint segíti az ügyintézést.

  

2. A tanórák időbeosztása:

1. óra         08.00– 08.50

2. óra         09.00– 09.50

3. óra         10.00 – 10.50

4. óra         11.10– 12.00

5. óra         12.10– 13.00

6. óra         13.10– 14.00

7. óra         14.10– 15.00

  

3. Napirend

Az iskolába 750-ig kell megérkeznie annak, akinek van első órája. Ha órarend szerint nincs első órája, abban az esetben az órarendje szerinti első óra előtt 10 perc! felel meg az érkezés idejének.

Tanítási idő alatt (8 és 15 óra között) a tanuló csak a szülő személyes vagy írásos kérésére hagyhatja el az iskola épületét.

Rendkívüli esetben az igazgató vagy helyettese adhat engedélyt távozásra.

 

 4. Afelügyelet rendje

Az iskolai felügyelet alatt értendő:

a tanuló testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről történő gondoskodás, a nevelési- oktatási intézménybe történő belépéstől a nevelési-oktatási intézmény jogszerű elhagyásáig terjedő időben, továbbá a pedagógiai program részeként tartott kötelező, valamint az iskolai órákon kívül tartott foglalkozások, programok ideje alatt.

 

Pedagógusok az óraközi szünetekben a folyosókon, az udvaron látnak el ügyeletet.

Kirándulásokon, az erdei iskolában a programnak megfelelően szervezzük az ügyeletet. Iskolán kívüli program esetén a tanulókat az iskolától az iskoláig, illetve előzetesen a szülővel egyeztetett gyülekezőhelyig kísérjük.

 

II. A tanulók kötelezettségei

 

Az iskola minden tanulójának kötelessége, hogy

- rendes munkával, fegyelmezett magatartással eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének;

- társainak, az iskola dolgozóinak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa;

- a tanórán, a választott iskolai foglalkozásokon, a tanulmányi kirándulásokon, az iskolai ünnepélyeken részt vegyen;

A Vezetőtanács által jóváhagyott órarendet a tanulók kötelesek tiszteletben tartani.

- hiányzását igazolja;

A szülő indokolt esetben gyermekét elkéreztetheti az osztályfőnöktől, a foglalkozást tartó pedagógustól. Egy napnál hosszabb távolmaradás esetén az iskola igazgatójától, írásban kell engedélyt kérni. Az egy napot meghaladó betegség esetén orvosi igazolást kell hozni, és azt a távolmaradás után legtöbb 5 nappal az orvosi igazolást osztályfőnökének bemutatni. A hiányzó tanuló köteles mulasztásait pótolni.Előre nem látható események esetén a távolmaradást a lehető legrövidebb időn belül az osztályfőnöknek kell jelenteni, vagy az iskola titkárságán, a 0267-361958-as telefonszámon.

A kötelező iskolai tevékenységről bármilyen okból való távolmaradás hiányzásnak számít.

Igazolatlan hiányzásról tájékoztatjuk a szülőt.

Az igazolatlan hiányzás fegyelmi vétség. Ebben az esetben az országos iskolai törvényben leírtak szerint járunk el.

- a szükséges felszerelést, taneszközöket a tanítási órákra magával vigye, azokat rendben tartsa;

Igazolatlan hiányzásnak minősül, ha a tanuló testnevelési órára vagy más órára nem hoz felszerelést, és ezért nem vesz részt az órai munkában

A tanuló a tanításhoz nem szükséges eszközt (walkman, diskman, ékszer, játék stb.) nem hozhat be magával.

Mobiltelefont csak a szülő kérésére hozhat magával saját felelősségére. Használni kizárólag a szünetekben, a folyosón lehet. A tantermekbe csak kikapcsolt állapotban lehet behozni. A szabály megszegése esetén a mobiltelefont a szaktanár elkobozza, a titkárságon leadja, és csak a szülők válthatják ki.

- közreműködjön az érdemjegyek folyamatos beírásában, az ellenőrző füzet bejegyzéseit szüleivel aláírassa, az ellenőrző füzetet mindig magával hozza az iskolába;

- betartsa a viselkedési szabályokat;

Minden tanuló köteles az intézmény területén, tanórákon és tanórák közötti szünetekben, és az iskola által szervezett foglalkozásokon, egyéb rendezvényeken olyan magatartást tanúsítani, amelyek az általános kulturált és udvarias viselkedési szabályoknak megfelelnek, nem veszélyezteti a maga, tanulótársai, a pedagógusok és más személyek testi épségét és egészségét.

A tanórák megkezdésekor, a csengetéskor a tanteremben várják a tanulók a pedagógust.

A csengetés, azaz az óra megkezdése után érkezők elkéstek. Rendszeres késés esetén a szülőt tájékoztatjuk. Ha a tanár nem érkezik meg 10 perc elteltével, az osztályfelelősnek vagy a szolgálatos tanulónak kötelessége az igazgatóságon vagy a szolgálatos tanárnál jelezni.

Az iskolai program alatt, illetve bármilyen iskolai és iskolán kívüli rendezvényeken a tanulók kötelesek,, ápoltan, tisztán megjelenni, öltözködésük és hajviseletük az alkalomnak megfelelő legyen. Arc-, haj- és körömfestésre, feltűnő ékszerek, bizsuk viselésére az iskolában nincs szükség.

Ünnepélyeinken kérjük az ünnepi öltözék viselését (lányoknak: fehér blúz, sötét szoknya vagy nadrág, fiúknak: fehér ing, sötét nadrág.) A megjelölt ünnepeken kötelező a székelyruha viselete ( március 15., ballagás ).

Kihívó öltözködés esetén szóbeli figyelmeztetésben, majd megróvásban részesül a tanuló. Ha még egyszer előfordul, magaviseleti jegy levonásával jár.

- a tanórán, foglalkozásokon tevékenyen vegyen részt, fegyelmezetlenséggel ne zavarja a tanulótársak, és a pedagógus munkáját;

A tanítási órát zavaró, a munkát megtagadó diák, vagyis az, akinek magatartásával szemben súlyos kifogás merül fel, fegyelmi eljárásban részesül.

A tanítási órákon kívüli időben a szünetek rendjében meghatározottak alapján tanulók a folyosón, a diáksarokban, az udvaron, a D.I.K.-ben és a - helyiség használati rendje alapján - a tantermekben tartózkodhatnak.

- működjön közre az iskola munkaszervezéséhez kapcsolódó feladatokban, teljesítsen hetes és kapusi szolgálatot;

A hetes feladatai: a hiányzó tanulók nevének és létszámának jelentése, kréta biztosítása, tábla letörlése, a tanterem rendjének megőrzése, szellőztetés, segítségnyújtás a tanárnak.

A kapus diák feladatai: udvariasan fogadja és útbaigazítja a látogatókat, bevezeti azok személyi adatait és a látogatásuk célját, iskolaidő alatt nem enged ki diákot a kapun (írásbeli) tanári beleegyezés nélkül.

- óvja és őrizze meg a rábízott eszközöket;

Személyes értékeire, pénzére, holmijára minden tanuló maga vigyázzon, mert az iskola ezekért semmilyen felelősséget nem tud vállalni. A talált tárgyakat a hirdetőtáblán, akik megtalálták, azonnal jelezzék, és tartsák maguknál, míg a tulajdonos jelentkezik

- óvja saját és társai testi épségét, haladéktalanul jelentse, ha veszélyeztető jelenséget észlel, tapasztal, az esetleges baleseteket tanárának, osztályfőnökének jelentse,

Intézményünkben szigorúan tilos az agresszív viselkedés, a verekedés, a vulgáris szavak használata. A szabály megsértése esetén a diák köteles egy hétig bármilyen közmunkát végezni, iskolaprogram után. Jelentkeznie kell ugyanakkor az iskola pszichológusánál. Ha még egyszer előfordul, magaviseleti jegy levonásával jár.

Szigorúan tilos az iskola területén (az épületben és az udvaron is) a dohányzás, és az alkoholtartalmú italok fogyasztása. Ez a szabály érvényes bármilyen iskolai és iskolán kívüli rendezvények esetén is. A szabály megsértése esetén a diák köteles egy hétig bármilyen, a nevelőtestület által meghatározott közmunkát elvégezni, szüneteken. Jelentkeznie kell az iskola pszichológusánál. Esszét kell írnia a káros szenvedélyekről. Ha még egyszer előfordul, magaviseleti jegy levonásával jár.

- tartsa rendben környezetét, őrizze meg az iskola tisztaságát, felszereléseit, segítsen a rend megőrzésében,

Az iskola mindannyiunké. Így az épületért és a benne elhelyezett értékekért minden tanuló egyénenként erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik.

A tanári lépcsőt diákok nem használhatják. A szabály megsértése esetén köteles elvégezni a kijelölt közmunkát.

Ha az iskolának a tanuló gondatlanságból vagy szándékosan kárt okozott, a kárt okozó tanuló szülei kötelesek megtéríteni a kárt.

Rongálás, szemetelés esetén a diák köteles részt vállalni a helyreállításban, takarításban, iskolaprogram után.

A növények ápolása és gondozása az osztálytermekben a mindenkori hetesek feladata, a folyosókon a szolgálatos tanulók kötelesek vigyázni és ápolni a növényeket . A növények rongálása esetén a diák köteles egy ugyanolyan növényt hozni az iskolába, valamint egy napig locsolni az iskola összes növényét iskolaprogram után.

Ha a kárt okozó diák személyét nem lehet kideríteni, az illető teremben tanuló osztályok közösségei kötelesek megtéríteni a kárt.

- tűz-és bombariadó esetén az utasításokat tartsa be;

- tartsa be a létesítmények használati rendjét, a balesetvédelmi előírásokat;

- ismerje és tartsa be a Házirend előírásait.

 

III. A tanulók jogai

 A tanulók a tanulói jogviszonyon alapuló jogaikat a tanév első napjától a tanév végéig gyakorolhatják.

 

Az iskola minden tanulójának joga van (ahhoz, hogy)

- biztonságban, egészséges környezetben neveljék és oktassák;

Az állami oktatás ingyenes. A tanulók használhatják az iskola minden felszerelését a tanárok irányításával.

A tanulóknak joguk van segítséget kérni az órákra való felkészüléshez a szaktanártól.

A tanulóknak joguk van a D. I. K. szolgáltatásait igénybe venni, működési szabályzatának megfelelően.

A tanulóknak joguk van a PRO SCHOLA tábort igénybe venni osztályfőnök vagy más tanár vezetésével, a PRO SCHOLA KULTURÁLIS ÉS NEVELÉSI EGYESÜLET által megadott feltételek között.

A tanulóknak joguk van olyan információhoz hozzájutni, ami az iskolai nevelést és oktatást szolgálja.A tanulóknak joguk van a kifejtett tevékenység kompetens felméréséhez, értékeléséhez, a megterhelés ésszerű és egyenletes elosztásához.

- életkorának megfelelő tanulmányi rendhez, pihenőidőhöz, sportolási és étkezési lehetőséghez;

A tanulók létrehozhatnak különböző tudományos, kulturális, művészi vagy sportegyesületet.

Joga van a Vezetőtanács jóváhagyását kérni órán kívüli felelési lehetőségre (betegség, külföldi út, családi probléma stb. esetén)

Jogában áll a tananyag számonkérésének olyan esetben való elnapolását kérni, amikor az azt megelőző napon társadalmi, iskolai vagy családi érdekből a szokásosnál nehezebb fizikai vagy szellemi erőfeszítésnek volt kitéve.

- személyiségét, emberi méltóságát, jogait tiszteletben tartsák;

- a védelemhez a testi és lelki erőszakkal szemben;

A tanulóval szemben testi és lelki erőszak, megalázó büntetés, nem alkalmazható.

- életkorának, nemzeti és etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön;

- vallási, világnézeti meggyőződésének megfelelő a történelmi egyházak által szervezett hit és vallásoktatásban vegyen részt;

- az önrendelkezéshez;

Az önrendelkezési szabadságból következően, a tanuló/a szülő/gondviselő élhet döntési, választási lehetőségével.

Válasszon az iskola által felkínált választható tantárgyak, foglalkozások közül.

Tanulási időről csak különösen indokolt esetben a szülő (írásos) kérelmére kéreztethető el a tanuló.

- a családi élethez és a magánélethez;

A tanuló családi kapcsolatait, családi életét mindenkinek tiszteletben kell tartania.

- felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozáson vegyen részt;

- tehetségét fejlessze, továbbtanulhasson;

A tanulásban kitűnt tanulók pályázhatnak különböző ösztöndíjakra, részt vehetnek különböző bel-és külföldi pályázatokon.

A tanulásban, versenyeken, más iskolai és iskolán kívüli tevékenységben kitűnt tanulók szóbeli elismerést kapnak.

- a különleges gondozáshoz;

A kitűnő tanulmányi eredményt elérő tanulók, valamint a nehéz szociális helyzetűek ösztöndíjban részesülhetnek az iskolának biztosított keret betartásával

A tanulmányokkal összefüggő, mentesítési kérelmeket minden év szeptember 20-ig, írásban az igazgatónak kell benyújtani.

- véleménynyilvánításhoz;

Iskolánkban a „tanulók nagyobb közösségén” egy osztály tanulóinak közösségét értjük.

Minden tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden őt érintő kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola működéséről. Véleményét kinyilváníthatja az osztályfőnöki órákon, a diákönkormányzati üléseken.

- a tájékoztatáshoz;

A tanulónak joga, hogy érdemi tájékoztatást kapjon. Az ellenőrző füzetbentanulmányi munkájáról, érdemjegyeiről, magatartásbeli, szorgalombeli jegyeiről, bejegyzéseiről. Joga van a tájékoztatásra (osztályfőnöki óra, iskolagyűlés, faliújságok) az iskola életét, illetve a tanulók csoportjait, vagy a tanulót magát érintő kérdésekről, döntésekről.

- a jogvédelemhez;

A tanuló jogai megsértése esetén jogorvoslati jogát gyakorolhatja, igénybe veheti a nyilvánosságot.Joga van kivizsgálást kérni, ha az utolsó 3 hét alatt kapott jegyek alapján maradna le A tanulóknak joguk van a tiltakozás különféle formáit gyakorolni az intézményt, tanulótársait, az intézmény alkalmazottait vagy saját személyét ért igazságtalanságok miatt.

- érdekvédelemhez;

A tanuló képviselet (osztályközösség, diákönkormányzat) útján részt vesz az érdekeit érintő döntések meghozatalában.

- a teremhasználati rend alapján használhatja az iskola helyiségeit, eszközeit, rendezvényein térítés nélkül részt vehet.

 

IV. A diákképviselet, iskolai diákközösségek, diákönkormányzat

 

Az iskola minden tanulójának joga van (ahhoz, hogy)

- részt vegyen a diákönkormányzat munkájában;

Minden tanuló választhat és választható a diákönkormányzatba.

Az iskola diákjai érdeklődési körüknek megfelelő diákköröket alakíthatnak. Diákkör szervezéséhez legalább 10 tanuló írásbeli kérelme szükséges, melyet a Diáktanácsot segítő pedagógusnak kell leadni.

 

Diáktanács

Az iskola a működési feltételek biztosításával támogatja a Diáktanácsot. A DT saját Működési szabályzata alapján végzi munkáját. Egy tanítási nap programjáról dönt (DÖK nap).

Az osztályközösségek szeptemberben két képviselőt választanak, akik érdekeiket képviselik az iskolai diákönkormányzatban.

Diáktanács-gyűlést szükség szerint szervezünk. Az előkészítését a Diáktanács munkáját segítő pedagógus végzi. A diáktanács rendkívüli Suli-gyűlést hívhat össze, ha ezt az osztályok képviselői kérik.

 

V. A diákélet szabályai

 

Diákmédia

A tanulók által szerkesztett iskolarádiós műsorokat, videó felvételeket, kiadványokat, a szakkört, diákkört szervező pedagógus jóváhagyásával lehet közzé tenni. Az iskolaújságot a felelős szerkesztő állítja össze. Közleményeket, hirdetéseket csak szaktanár, osztályfőnök, szolgálatos tanár vagy igazgató engedélyével, az általuk kijelölt helyre tehetnek ki. A hirdetés tartalmilag és formailag is legyen kulturált, ízléses, tüntesse fel a hirdető(k) nevét (neveit) és osztályát. Az aktualitását vesztett, vagy engedély nélkül kitett hirdetést a hirdető vagy szolgálatos tanuló köteles eltávolítani.

 

Rendezvények

Az iskolai rendezvényeken (tanévnyitó, tanévzáró, ballagás, nemzeti ünnepek, tanítási idő alatt szervezett rendezvények) kötelező a részvétel. Az iskolai rendezvényeken a vendégekre is vonatkozik a Házirend.

 

Internet-használat

Napközben, illetve a megjelölt napon, délután, a könyvtárban lehetséges az internet használata.

 

Dolgozatok

Témazáró dolgozatnak minősül minden olyan írásbeli számonkérés, amely több óra tananyagának elsajátítását ellenőrzi, egy témakör összefoglalása után.

A pedagógus a témazáró dolgozat írását legalább egy héttel előbb bejelenti, a naplóban jelzi. Egy tanítási napon két témazáró dolgozatnál, több nem íratható.

A tanulók joga, hogy írásbeli számonkérését, annak beszedésétől számított két héten belül kijavítva, és értékelve visszakapja.

 

VI. A szülőkre vonatkozó szabályok

 

A szülőket a szülőbizottság választott tagjai képviselik.

A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. Figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét, gondoskodjon arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, ehhez megadjon minden tőle elvárható segítséget. Ennek érdekében rendszeres kapcsolatot tartson gyermeke pedagógusaival.

 

Kérjük, a szülőket biztosítsák, hogy

- gyermekük a megfelelő időben érkezzen meg az iskolába,

- hozza magával a tanításhoz szükséges felszerelést,

- az ellenőrző füzetét rendszeresen nézzék át és írják alá, iskolai felszerelését ellenőrizzék,

- győződjenek meg a házi feladat elkészítéséről, a megfelelő tanulmányi felkészülésről.

Kérjük, hogy a tanulókat a tanórákról, foglalkozásokról, a napközis tanulási időről csak indokolt esetben kéreztessék el.

A Házirendben foglaltak a szülőkre is érvényesek.

A szülő joga, hogy rendszeres és érdemi tájékoztatást kapjon gyermeke előmeneteléről, fejlődéséről, magaviseletéről, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon.

 

Kapcsolattartás

A szülő és a pedagógus közötti kapcsolattartásra a hagyományos szülői értekezlet mellett, időpont egyeztetése után, egyéni megbeszélésen is sor kerülhet.

Elvárjuk, hogy a szülők a meghirdetett szülői értekezleteken, egyéni megbeszéléseken részt vegyenek.

 

VII. Egyéb rendelkezések

 

Védő, óvó előírások

A nevelő és oktató munkához szükséges egészséges és biztonságos munkakörülményeket az iskolának biztosítania kell.

A tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhetz szükséges ismeretekről, a balesetvédelmi szabályokról, a tanév első napján oktatást tartunk.

 

Teendő tűz és bombariadó esetén

Az épület kiürítését a hosszan szaggatottan szóló csengő jelzi. A tanulók az utasításokat betartva, fegyelmezetten a „tűzriadó-tervben” megjelölt menekülési úton elhagyják az iskola épületét. A veszély fennállásáig, a megjelölt helyen a pedagógusok felügyelete alatt tartózkodnak.

 

VIII. A tanulókra kimérhető büntetések

Azok a tanulók, akik törvénybe ütköző cselekedetet követnek el - beleértve az iskolai szabályzat megsértését - a cselekedet súlyosságától függően nyernek büntetést.

A következő büntetések róhatók ki a tanulókra:

- egyéni figyelmeztetés

- feddés az osztályközösség, osztálybizottság, nevelőtanács előtt

- írott felszólítás

- az ösztöndíj ideiglenes vagy végleges megvonása

- 3-5 napos óráktól való eltiltás

- kijelölt közmunka elvégzése a kijelölt időpontban

- párhuzamos osztályba való figyelmeztető átírás

- eltanácsolási felszólítás

- eltanácsolás.

 

A Házirend elfogadása-jóváhagyása

 

A Házirendet a nevelőtestület 2010. szeptember 8-án megtartott ülésén véleményezte, a Házirendben foglaltakkal egyetértett és elfogadta.

  

Len Csaba

igazgató

 

A Bod Péter Tanítóképző diákönkormányzata a Házirendet, a 2010. szeptember 24-én megtartott ülésén véleményezte, a Házirendben foglaltakkal egyetértett.

A kiegészítést pedig  2016. szeptember 3-án. megtartott gyűlés keretében érvényesítették.

  

Vargyasi Hunor

A Bod Péter Tanítóképző Diáktanácsának

elnöke

 

A Bod Péter Tanítóképző Szülőbizottsága a Házirendet, a 2004. november 11-én megtartott ülésén véleményezte, a Házirendben foglaltakkal egyetért. A kiegészítést pedig  2016. szeptember 3-án. megtartott gyűlés keretében érvényesítették.

 

Dimény György

A Bod Péter Tanítóképző Szülőbizottságának

elnöke