Rólunk/Scurt istoric

Az iskola bemutatása / Scurt istoric

 • Bod Péter Tanítóképző, Kézdivásárhely
 • Kovászna megye, 525400, Ady Endre utca 20. szám
 • Tel./fax: 0267-360670
 • Igazgató: Len Csaba
 • Nevelési aligazgató: Len Rita
 • Intézményünkben középiskolai tagozaton 8 osztály működik:
  • 4 osztály - filológia szak
  • 4 osztály – óvó-tanítóképző szak
 • Humán erőforrások:
  • diáklétszám: 243
  • tantestület:   25
  • adminisztratív személyzet: 5
  • kisegítő személyzet: 6
 • Az iskola felszereltsége:16 osztály- és szakterem; 2 informatika terem; 1 nyelvkabinet; 1 licenszterem; 1 pszichológiai szakterem; fizika és kémia laboratórium; 1 tornaterem; sportpálya; európai színvonalú Nagy Béla Dokumentációs és Információs Központ; Diákház; csernátoni Pro Schola Tábor

Az iskola rövid története

A Bod Péter Tanítóképző az 1956-ban megszüntetett Pedagógiai Iskola jogutódaként az 1989-es változás után jött létre. 1991-ben vette fel az enciklopédikus műveltségű református lelkész,  Bod Péter (1712-1769) nevét. Kézdivásárhelyen a tanító- és óvónőképzés már 1931-ben elkezdődött, s három évi működés után 14 évig szünetelt. 1948-ban négy évfolyammal újraindult. Az 1953-54-es tanévtől fokozatosan elméleti líceummá alakult át. 1973-tól faipari, készruhaipari, erdészeti szakközépiskolaként működött. Az 1990-91-es tanévtől újraindult a pedagógus képzés. Tevékenységünket segíti a 2000-ben megalapított Pro Schola Kulturális-Nevelési Egyesület, a pályázati úton létrehozott csernátoni Pro Schola Tábor (2004),  a térségben egyedülálló Nagy Béla Dokumentációs és Információs Központ (2005), valamint a Diákház (2007). 2008-2014 között  titkárnői és könyvtárosi posztliceális tagozat is működött iskolánkban.

2014-től kezdve iskolánk központjához tartozik a Vackor Napköziotthon.

Beiratkozott gyermekek:

 • 21 gyermek kiscsoportba
 • 26 gyermek középsőcsoportba
 • 24 gyermek nagycsoportba
 • 22 gyermek vegyescsoport

Tantestület: 8 óvónő

Kisegítő személyzet: 5

Az iskola sajátossága

Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a közösségi szellem kialakítására. Olyan személyiségeket nevelünk, akik tudatában vannak annak, hogy a képességek, a készségek és a műveltség, akárcsak az ezekből fakadó cselekedetek, nem lehetnek öncélúak, hatással vannak embertársaik életére (Character First-programunk). Arra neveljük őket, hogy segítsék egymást (Mentor-program), hogy figyeljenek egészségükre (Egészséges életmód-program), óvják környezetüket (Zöld Szem Környezetbarátok Klub).

Olyan jellemeket nevelünk, akik a jövőjüket úgy építik, hogy a múlt értékeit is tiszteletben tartják. Egy-egy terem elnevezésével, emlékplakettel  tisztelgünk néhai tanáraink (Nagy Béla, Vikol Kálmán, Fülöp Kálmán, Boér Géza, Vikol Erzsébet, Kovács Antal) szellemisége előtt.

A hagyományt élővé teszi számunkra a Gyöngyvirág-néptánccsoport, a régizenekar. Tehetséges diákjaink megalapították a Pulse-rockzenekart. Színjátszó csoportunk a Bod Péter Napokon évente fellép egy-egy előadással. Eddigi előadásaik: Tamási Áron: Énekes madár, Illyés Gyula Tűvétevők, 2012-ben, Bod Péter születésének 300. évfordulójára készített Látjátok feleim című verses-zenés-irodalmi összeállítás.

Anyanyelvünk óvására, titkainak feltárására hoztuk létre a Bod Péter Nyelvkört. Az európai követelményeknek megfelelően lényegesnek tartjuk az idegennyelv tanulását is: iskolánk ECL-nyelvvizsgaközpont. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatokat létesítünk. Eddigi kapcsolataink: a  debreceni Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola Gyakorló Iskolája, a szentendrei Petőfi Társaság, a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum.

Olyan embereket nevelünk, akik saját maguk is képessé válnak a (ön)nevelői munkára (sokan folytatják tanulmányaikat pedagógusi pályán), akik bíznak önmagukban és a közösség megtartó erejében.

Sajátos tevékenységek

Iskolánk 2004-től Pro Schola Táborban Erdei Iskola Programot szervez (környezetismereti, anyanyelvi és tánctábort); 2008-tól félévenként, az interdiszciplinaritás jegyében tematikus hetet szervez (pl. Reneszánsz Hét, Egészséges Táplálkozásért Hét); 2000-től a román tanügyminisztérium által akkreditált erdélyi Kossuth-szónokversenyt, melyet mindig egy nyelvi témájú (pl. A nyelv manipulációs szerepe) tudományos konferencia előz meg, valamint irodalmi kávéház követ.

 

SCURT ISTORIC AL LICEULUI PEDAGOGIC ,,BOD PETER”

 

            Deşi clădirea şcolii este destul de veche – fiind construită în anul 1896 – este frumoasă şi bine întreţinută. La începutul sec.al XX-lea aici a funcţionat şcoală elementară, singura şcoală de stat din oraş. Mai târziu a devenit şcoală elementară aplicativă  cu internat,  cantină şi mică fermă zootehnică.

            După schimbările survenite în anul 1989, Şcoala Normală “Bod Peter” din Tg.Secuiesc s-a înfiinţat ca urmaşă de drept a Şcolii Pedagogice desfiinţate în anul 1956.

            Specializarea învăţătorilor şi educatoarelor a început în oraşul nostru în anul 1931, fiind înteruptă între 1934-1940.

            În anul 1948, în spiritul noii Legi a Învăţământului, Şcoala Normală din Tg. Secuiesc a pornit deodată cu patru ani de studii.

Între 1948-1956, 600de învăţători şi educatoare de limba maghiară au obţinut specializarea.

Începând cu anul şcolar 1953-1954 s-a transformat treptat în liceu teoretic cu zece clase.

            Din anul 1973 şi până în 1990 a funcţionat ca liceu industrial cu clase de prelucrarea lemnului, silvicultură, exploatarea pădurilor, electrotehnică, mecanică şi confecţii.

            Începând cu anul şcolar 1990-1991 a reînceput pregătirea învăţătorilor şi educatoarelor (învăţământul pedagogic), la nivel liceal cu trei clase, iar la nivel postliceal – specializare de trei ani -  cu două clase. La nivel postliceal 151 de absolvenţi au obţinut dublă specializare – învăţători-educatoare - , dar după o activitate de patru ani, această formă de specializare s-a întrerupt. La nivel liceal  până în prezent au terminat 686 învăţători şi educatoare. Din toamna anului 1990 şcoala şi-a lărgit profilul cu clase de chimie-biologie, iar din 1994 cu clase de seminar teologic reformat.

            În anul 1991 Şcoala Normală a fost denumit dupănumele lui BOD PETER (1712-1769), de origine din Cernat, aducându-şi astfel omagiul în faţa amintirii spiritului enciclopedic al savantului şi filologului, asumându-şi astfel unele din ideile sale:

            ,,…Aşa cum nu este voie a se aduce daune ţării, tot aşa a nu-i fi de folos, când    s-ar putea, e un păcat mare”

Baza materială a şcolii:

 • 16 săli de clasă şi cabinete;
 • 5 laboratoare cu calculatoare performante şi acces pe INTERNET;
 • laborator fizică;
 • laborator chimie;
 • 1 amfiteatru;
 • sală de sport;
 • 1 teren de sport;
 • bibliotecă bine dotată;
 • centrală termică proprie.

Numărul claselor pe specializări:

 • filologie (4 clase/127 elevi)
 • profil pedagogic (4 clase/115 elevi)

De-a lungul întregii sale existenţe, liceul a asigurat pregătire de performanţă la toate disciplinele de învăţământ, fapt consfinţit atât de numărul mare de note de peste 8 obţinute la examenul de bacalaureat, cât şi de faptul că de ani de zile la acest examen naţional procentul de promovabilitate este de 100%.

      Obiectivele liceului:

·         asigurarea unei culturi generale orientate spre domenii de activitate precise;

·         respectarea caracteristicilor de vârstă, a intereselor şi a motivaţiilor elevilor;

·         creşterea responsabilităţii liceului şi elevului pentru calitatea şi finalităţile procesului educativ;

·         stimulare motivaţiei elevilor pentru învăţare;

·         creşterea caracterului aplicativ al cunoştinţelor şi al activităţilor de învăţare;

·         creşterea ponderii activităţilor pe calculator care asigură formarea de deprinderi practice, de utilizare a tehnologiilor de ultimă oră, folositoare devenirii ulterioare a elevilor.

 

                 Colaborări şi programe în derulare

            Liceul Pedagogic „Bod Péter” reprezintă o parte integrantă a instituţiilor pedagogice din ţară, împărtăşind crezul în aceleaşi valori morale şi educaţionale.

            La tradiţionalele Zile BodPéter sunt organizate în fiecare an programe culturale şi distractive: concurs de oratorie, prezentări de lucrări ştiinţifice, activităţi sportive şi culturale tradiţionale – foc de tabără, seară de dans „Táncház”-, concurs de predare etc. La aceste programe sunt invitaţi specialişti de renume din ţară şi de peste hotare din diferite domenii ale psihopedagogiei şi culturii.

            Influenţa benefică a relaţiilor noastre cu instituţii, şcoli din străinătate este definitorie. Avem relaţii cu diferite instituţii din Ungaria. Aceste relaţii stabilesc bazele unor manifestări culturale şi distractive pentru elevi: tabere de dans popular, jocuri de copii, de comunicaţie etc.

            În fiecare an elevii claselor pedagogice participă la practică pedagogică comasată la Colegiul Reformat de Institutori „Kölcsey Ferenc” din Debrecen, iar elevii din Debrecen sunt oaspeţii noştri anual în martie.

            Elevii din clasa a IX-a au posibilitatea ca în vacanţa de vară să participe la o excursie de cunoaştere a istoriei (Ungaria, Szentendre).

            Aceste întâlniri favorizează cunoaşterea reciprocă a locurilor istorice şi geografice, a obiceiurilor fiecărei ţări, şi nu în ultimul rând acumularea experienţelor în procesul de predare-învăţare.

            Şcoala noastră este sprijinită de Asociaţia Cultural - Educativă „Pro schola”. Asociaţia a construit o casă la Cernat unde demarează programul de „Şcoală în pădure”. În cadrul acestui program se urmăreşte realizarea în afara şcolii a procesului instructiv – educativ, cunoaşterea mediului înconjurător, asimilarea activă a ocrotirii mediului, respectiv cunoaşterea valorilor culturale.

            Totodată Asociaţia Cultural - Educativă „Pro schola” ne sprijină prin identificarea sponsorilor şi prin câştigarea unor proiecte de finanţare pentru acoperirea cheltuielilor unor concursuri, programe educaţionale, tabere precum şi a celor pentru dezvoltarea infrastructurii şcolii.