Nemzeti örökségünk - Háromszéki Emlékfák - nyomában 2013

         Az iskolánk mellett működő Pro-Schola Kulturális és Nevelési Egyesület, Kovászna Megye Tanácsához benyújtott pályázata Nemzeti örökségünk - Háromszéki Emlékfák – nyomában című identitás erősítő tanulmányút kivitelezésére 2013 április és november között került sor. A programtervezet alapjául a száztizenhét évvel ezelőtti millenniumi, és az Erzsébet magyar királyné emlékére szorgalmazott faültetési esemény szolgált.

A tanulmányút a Bod Péter Tanítóképző pedagógusai és diákjai számára szülőföldünk három tájegységére kiterjedő program megvalósítására adott lehetőséget, melynek legfontosabb célja az eddig szerzett fákkal kapcsolatos ismeretanyag - egy egészen más perspektívából való - elmélyítése, gyarapítása volt. A fákhoz kapcsolódó érdekességek megismerése mellett tanulóink olyan identitás erősítő, honismereti és történelmi ismeretekre tettek szert, ami nagyban hozzájárult honfoglalás kori történelmünk megismeréséhez, ezen keresztül pedig elsajátították a száztizenhét és száztizenöt évvel ezelőtti történelmi eseményt, amikor az ország lakossága – kormányrendeleti felkérésre –  lázas ünneplésben vett részt, így emlékezve méltóképpen az ország ezeréves fennállására, valamint két évvel később Erzsébet magyar királyné emlékére. Diákjaink megtanulták hogy a millenniumi nagyszabású rendezvényre nem csak népiskolákat, szoborcsoportokat, különböző művészeti alkotásokat készítettek elődeink, hanem az egész Kárpát-medencében faültetési akciót is szerveztek, hiszen a fák nagyon szorosan kötődnek magyar kultúránkhoz, a hozzájuk való kötődésünket nagyon sok néprajzi vonatkozásban lelhetjük fel, és mind ez mellett élőben hirdetik az utókornak nemzetünk történelmét.

Ezt a szellemi-anyagi örökséget követtük nyomon úgy, hogy bevontuk a felfedező kutatásba és kivitelezésbe úgy a diákokat mint a szülőket egyaránt.

Tanulóink már 2013 áprilisában elkezdtek ezen munkálkodni, műhelygyakorlati, dokumentálódási szinten, ami abban állt, hogy a 32 tanulóból álló osztályközösség négy csoportban kutató-és terepmunka alapján vállalta fel az emlékfák feltérképezését, felkutatását, beazonosítását, a négy tájegységen Erdővidéken, Alsó-és Felső-Háromszéken, valamint Orbaiszéken. Időközben két tájegységet a nagy távolság miatt kénytelenek voltunk kihagyni, ezeket viszont szándékunkban áll a jövőben kivitelezni.  Kutatómunkájuk kiterjedt az információgyűjtés tekintetében a helyi adatközlők megszólaltatásától kezdve a régi újságcikkek átlapozásáig, ami külön élményt nyújtott számukra. Az emlékfák bemutatása mellett a négy csoport, a fák szimbolikus jelentéséről, irodalmi vonatkozású kutatómunkát is kapott, amelyet ugyancsak power-pointos prezentáció kíséretében kellett elkészíteniük. Bemutatásukra 2013 október és november folyamán került sor, amit majd a „Tudjál többet, legyél jobb” iskolahét alatt újra bemutatnak a város más tanügyi intézményeiben is.

Tanulóink a nyár folyamán dolgozták fel a fenti feladatokat, valamint felkeresték, beazonosították, dokumentálták az emlékfákat. Sor került az állapoti felleltározásukra is.

A tanévkezdés után, ismét nagy szorgalommal látott hozzá minden diák a rá háruló feladatok kivitelezésének a véglegesítésére. Ekkor kezdtük el felgöngyölíteni az emléktáblák elhelyezésének háttérmunkáját. Értesítők, meghívók, felkérések elküldése, valamint a plakátok, projekt logó, elkészítése. Az emléktáblák tematikus nyomtatásra való előkészítése a helységreszabott emlékplakettek szövegével. Háromféle emléktábla készült: Millenniumi 28 db, Erzsébeti 19 db és híres személyekhez kötődőek 8 db. Ezek közül 51 emléktáblát tudtunk elhelyezni 34 településben.

A feliratozásában fontosnak tartottuk a legalább négy nyelvű ismertetést, szem előtt tartva a velünk együtt élő nemzetek, és a más nyelvterületről hozzánk látogató vendégek informálását, ezzel is hozzájárulva az idegenforgalmi potenciál növeléséhez. Tanulóink pedig gondosan összeválogatott tematikus verses–zenés összeállítással készültek, osztályfőnökük Fejér Piroska magyar szakos tanárnő és Gligor Zoltán zenetanár irányításával, amit az emléktáblák elhelyezése előtt mutattak be minden egyes településen.

Úgy gondoljuk, hogy az emléktáblák elhelyezésének célja a széleskörű figyelemfelkeltés, annak tudatosítása, hogy fáink is nemzeti örökségünk részét képezik, megvalósult, hiszen majd minden település iskolásai, egyházi méltóságai, polgármesterei és a helyi közösségek tisztelték meg rendezvényünket, ahol arra kértük fel őket és a jövő nemzedéket, hogy továbbra is őrködjenek nagybecsű élő kincseink felett, felhívva a figyelmet arra, hogy mindannyiunknak kötelessége úgy ápolni, gondozni őket, hogy átörökíthessük az utókor számára. Meggyőződésünk, hogy e széleskörű tevékenység által mind a diákokban, mind a helyi közösségekben kialakult egyfajta érzelmi kötődés az emlékfák világához, és ezután jobban odafigyelnek élő kulturális értékeinkre, így őrizve meg az utókornak a múltban rejlő szellemi-anyagi értékeinket.

A tanulmányúton a Bod Péter Tanítóképző középiskolai XI.C osztályos tanulói mellett még más osztályokból is bekapcsolódtak a programunkba. Részt vettek vendég előadók, az iskola nevelőtestülete, a Zöld Nap Egyesület - köztük egy franciaországi és egy spanyolországi -  önkéntesei, valamint a 34. sz. Gábor Áron Cserkészcsapat tagjai is. Vendégelőadóink Szalai Demeter István, Rózsa József, Haszmann Pál helyszíni honismereti előadást tartott, elődeink faültetési tevékenységéről.

 A program keretében iskolánk diákjai és tanárai a következő előadásokon vettek részt október és november folyamán:

 • dr.Kerekes László: Fák szerepe a bibliában
 • László Katalin – biológus: Hogyan, és miért öleljünk meg egy fát!?
 • Fejér Piroska – magyar tanár: Fából vaskarika
 • Kis Emese – magyar tanár: Fanevek etimológiai vizsgálata
 • Ráduly Attila – Zöld Nap Egyesület elnöke: Emlékfák a Nemere útján

A tudományos szakmai előadásokon a tanulók és pedagógusok megismerkedtek Háromszék emlékfáival, a fák különleges gyógyító energiájával, etimológiai jelentésükkel, szólásmondásaink rejtelmeivel, valamint a templom freskók ábrázolásain és a bibliában feltűnt szimbolikájával.

Csoportos foglalkozáson, néprajzi témakörben fafaragással, ismerkedtek meg, amit a Kelengye Egyesület biztosított, István Sándor fafaragó népművész közreműködésével. Minden diák levegőn száradó gyurmából kopjafa motívumokat készített, ahol a faragóművész ismertette, hogy mi célból állítják a kopjafákat,ezáltal közelebb kerülve a kopjafák tájegységenkénti szimbolikus világához, megismerve azok olvasatát is. A rajz óra keretében bútorfestés technikával kis hütőmágneseket (4x5cm) készítettek a templom kazetták mintájára, valamint akvarell technikával különböző fákat festettek, amit kiállítás is követett.

Ezen kívül az útba eső  tájmúzeumok (Csomakőrös, Zágon), kastélyok, kastélyparkok-arborétumok (Zabola) meglátogatására is sor került.  

A tanulmányút hozzájárult a történelmi és kulturális valóság összetettségének megértéséhez. A téma feldolgozása alapos tudást eredményezett az irodalom, a történelem, a  természettudományok, a néprajz, a helytörténet és a  kulturális hagyományok terén, érintve egyaránt a környezetvédelmet is.

Sikerült helység szerint elkészíteni a statisztikai összegezést, felleltározást a honfoglalás-és Erzsébet magyar királyné emlékére ültetett fák számáról, állapoti helyzetéről.(Megjelölt fák listája).

Az emléktáblák elhelyezése nagyon nagy szimpátiát váltott ki a helyi közösségekben, külön értékelték ezt a fajta megmozdulást, valamint az ünnepség alkalmával bemutatott verses-zenés összeállítás igen nagy népszerűségnek örvendett. Számunkra is nagyon nagy öröm és élmény volt, hogy minden településen vártak, szeretettel és érdeklődve fogadtak bennünket, úgy a kisdiákok mint a helyi közösségek elöljárói, lakossága egyaránt. Az eseményeket fotókkal, videó felvétellel is dokumentáltuk.

A kezdeményezés záró akkordjaként a projektben resztvevő tanulók egy-egy diófa csemetét ültettek, ki-ki a maga portájára, iskolánk pedig a csernátoni Pro Schola tábor udvarára, így emlékezvén Erzsébet magyar királynőre. A dió csemetéket a nyujtódi Szalai Demeter Isván bácsi jutalomként adományozta a résztvevőknek.

A különböző egyesületek, alapítványok, egyházak, iskolák, községházakkal való kiváló kollaborálás, nagyban hozzájárult tevékenységünk sikeréhez. Úgy érezzük munkánk nem volt hiábavaló, mert a  lakossági felhívást és felkérést az eseménysor bekapcsolódására, az érintettek, a helyi közösségek, iskolák szívügyként tekintve egyöntetű őszinte hozzáállással fogadták és támogatták, így az emléktáblák elhelyezése valóságos ünneppé alakult át.

 A jövőben folytatni szeretnénk elkezdett sikeres projektünket - annál is inkább, hogy nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk -,  kiterjesztve tevékenységünket azokra a tájegységekre, ahová az idén nem juthattunk el, gondolunk itt Erdővidék szépséges tájaira és Alsó-Háromszék dél-keleti részeire.

Képek

 Köszönjük szépen Kovászna Megye Tanácsának az anyagi támogatását, mellyel megvalósíthattuk a projektet.

 Továbbá köszönjük mindazoknak, akik szellemi és anyagi hozzájárulásukkal biztosították rendezvényünk sikerét:

 • Mindazon polgármesterek, egyházi méltóságok, iskolák, közösségek, akik tevékenységünkbe bekapcsolódva, jelenlétükkel megtiszteltek bennünket, vendégül láttak;
 • Szülőbizottság;
 • RO-D KFT - Szállítási Vállalat – Kézdivásárhely;
 • Haszmann Pál és István Sándor fafaragó népművészek;
 • dr.Kerekes László plébános úr a 34. sz. Gábor Áron Cserkészcsapat csapatparancsnoka, és Bíró Zsuzsa csapatvezető;
 • Multi NR KFT- Sepsiszentgyörgy (emléktáblák formatervezése, elkészítése)
 • Szalai Demeter István, Rózsa József, Ráduly Attila, Zöld Nap Egyesület, és a Kelengye Egyesület önkéntesei.
 • Barabás Zsombor Háromszéki Népművészeti Egyesület - László Károly

 

(Kis Emese-projektfelelős)

 

Ismertető portálok linkjei:

 http://www.hirmondo.ro/web/index.php/aktualis/49190-Millenniumi-fkat-jelltek.html

http://www.3szek.ro/load/cikk/64796/haromszeki_emlekfak_nyomaban

www.marosvasarhelyiradio.ro/

http://www.erdelyiut.tk/

https://www.kezdi.info/news/nemzeti-oroksegunk-haromszeki-emlekfak-nyomaban/4330

http://zoldnap.info/web/nemzeti-oroksegunk-haromszeki-emlekfak-%E2%80%93-nyomaban

http://www.civek.ro/hirek_reszletek.php?id=291

http://www.erdely.ma/multidezo.php?id=152267&cim=megjeloltek_az_erzsebet_kiralyne_emlekere_ultetett_fakat_haromszeken_fotoriport

http://eletmod.transindex.ro/?hir=19381

http://www.sepsiradio.ro/page_2_9_872_Emlektablat-helyeztek-el-hetfon-a-zagoni-Mikes-kertben-talalhato-kozel-115-eves-harsfara-a-Bod-Peter-Tanitokepzo-diakjai.html

https://twitter.com/szekelyfold/status/395332472226856960

 http://www.hirmondo.ro/web/index.php/ajanlo/50242-Jvben-folytatjk.html

http://www.erdelyihirek.hu/doboz/82/szekely-hirmondo/2