Stratégiai terv

Nagy Béla Dokumentációs és Információs Központ

Stratégiai terv

 

,,És azt se mondjátok, hogy elég a könyv már,

Hogy sok az írás, s elborít e könyv-ár…

S mint az emberkertben, nem hiányzik gaz se,

De a gaz is trágya, ne bánjátok azt se!

Csak a holnap tudja, jó volt-e, vagy rossz-e?”

                                                          Babits Mihály

 

Jövőkép – vízió

 

Jövőképünkben olyan könyvtár szerepel, amely:

 • élő intézmény az intézményben, középpontjában a felhasználóval
 • nélkülözhetetlen valamennyi művelődést, dokumentálódást, információszerzést, kulturális tevékenységet szolgáló hosszú távú stratégiához
 • híd legyen az oktatás – nevelés és a tanulók között.

Küldetés – misszió

 

 • A könyvtár által a tanuló tegyen szert olyan könyvtárhasználati kompetenciára, melynek birtokában képessé válik az önálló információszerzésre és átadásra.
 • Biztosítsa tanulói és nevelői jogon az iskola alaptevékenységéhez nélkülözhetetlen forráshoz és információhoz való hozzáférést
 • Olyan tanulási, dokumentálódási környezetet biztosítson, amely korszerű információhasználati, könyvtárhasználati tudást, szokásokat generál.
 • A könyvtárhasználat által a tanuló képes legyen fejleszteni a kritikai - és kreatív olvasáskészségét, beszédkultúráját, irodalmi műveltségét.

 

Alapvető célok – Stratégiai terv

 

I. Oktató - nevelői tevékenység, tanítási-tanulási folyamat és kutatás szolgálata

 1. A könyvtár működésének és tevékenységének megszervezése az intézmény profiljának és a felhasználók igényeinek függvényében
 2. Minden tekintetben felhasználóbarát és tanulásra - kutatásra ösztönző környezet biztosítása.
 3. A tanulók érdeklődésének felkeltése a könyvtár fontosságára, olvasásra való ösztönzés
 4. Teljeskörű tájékoztatás az összes dokumentum eléréséről, hozzáférhetőségéről
 5. A könyvek szabadpolcos rendszerben történő elhelyezése, helyes használata, az állomány rendszerezése a maximális használhatóság elérése érdekében
 6. Egy következetes rendszer megteremtése, amelyben minden olvasó könnyen eligazodik
 7. A számítógépes nyilvántartás a felhasználó rendelkezésére bocsátása
 8. A tanulók tankönyvvel való ellátottságának biztosítása
 9. Osztályfőnökök, szaktanárok ösztönzése a könyvtár adta tanulási, önművelési alternatívák rendszeres igénybe vételére
 10. Folyamatosan lépést tartani a könyvtár és az iskolai tanterv között
 11. Együttműködési kapcsolatban állni az intézmény vezetőségével, pedagógusokkal, diákokkal, szülőkkel
 12. A könyvtár segítsen a felhasználók szabadidejének hasznos eltöltésében, vállalja fel az élethosszig tartó tanulás segítségét
 13. Szolgáltatásait minden felhasználónak ingyen biztosítja

 

II.–  Állományépítés, - fejlesztés, - menedzselés, - megőrzés, - konzerválás

 1. Az állomány bővítése a felhasználók, - diákok, pedagógusok - igényeinek figyelembe vételével történik
 2. Kihasználni a pályázati lehetőségeket állománybővítés céljából
 3. A hiányosságok folyamatos követése és azok megszüntetése
 4. Beszerezni az érvényes tanterv szerinti dokumentációt, házi olvasmányokat, szakkönyveket, digitális információhordozókat.
 5. Szaktanárok, pedagógusok javaslatai alapján piackutatást végezni a beszerzésre alkalmas dokumentumokról.
 6. Az igényelt dokumentumok megrendelése, ellenőrzése, regisztrációra való előkészítése.
 7. A dokumentumok nyilvántartásba vétele (Registru Inventar, Receptie, RMF), számítógépes feldolgozása, rendeltetési helyére kerülése.
 8. Minden esetben az új dokumentumokra felhívjuk a figyelmet hirdetéssel, kiállítással.
 9. Tankönyvek esetében megrendelés, átvevés, iktatás, tanév eleji kiosztás, tanév végi begyűjtés, osztályonkénti nyilvántartás, raktározás, tankönyvraktár rendben tartása
 10. Folyamatos kapcsolattartás a könyvelőséggel a vagyonkezelési, ügyintézési dolgok egyeztetése érdekében
 11. Javítani, újrakötni, felújítani a rongálódott könyveket
 12. Leírásra előterjeszteni azokat a kiadványokat, amelyek elavultak vagy javíthatatlanok
 13. Naprakészen tartani mindenféle nyilvántartási anyagot, dokumentumot.
 14. A kölcsönzési határidő betartásának periódikus ellenőrzése
 15. Megfelelő hőmérséklet, világítás, kellemes légkör biztosítása
 16. A dokumentumok beszerzési keretösszegének tervszerű, időarányos felhasználása.

 

III.– Információs szolgáltatások szervezése és támogatása

 

 1. Legfontosabb cél a gyors és azonnali segítségadás mindenféle információszerzésben, dokumentálódásban
 2. Személyre szabott, egyéni tájékoztatás
 3. Segíteni a felhasználóknak a hagyományos és újabb információszerzési módszerek elsajátításában és a gyűjtemény maximális hasznosításában
 4. A könyvtári szabályzat ismertetése és betartása
 5. A szabadpolcos rendszer átláthatósága, jelzetekkel történő irányítása
 6. A kölcsönzés zökkenőmentes és gyors kivitelezése az érvényben lévő szabályzat betartásával.
 7. A kézikönyvek használatának útbaigazítása, lehetőségadás a jegyzetelésre
 8. Fénymásolat készítése a ki nem kölcsönözhető dokumentumokról igény szerint
 9. Az  Internetes tanulóhelyek helyes használatára való rávezetés, segítségadás.
 10. Számítógépek helyes kezelése a digitális információszerzésben
 11. A technikai eszközök működésbe tétele -  videó -,  DVD - filmek lejátszása, videoprojektor  beállítása, adathordozó egyeztetése
 12. Szolgáltatások folyamatos fejlesztése

 

IV.    Kulturális és pedagógiai tevékenységek szervezése és támogatása

 1. A könyvtár állományának, szabályzatának, használatának ismertetése könyvtáróra formájában a IX.-es diákoknak
 2. Figyelemfelkeltés az új, frissen beszerzett dokumentumokról kiállítás keretén belül.
 3. Rendhagyó órák szervezése a pedagógusok segítségével a könyvtár adta lehetőségek felhasználásával
 4. Iró – olvasó találkozók, könyvbemutatók szervezése fontos személyiségek meghívásával
 5. Jeles évfordulókra megemlékezést, emléknapot szervez: kiállítás, vetítés, plakátok, hirdetések készítésével
 6. Korszerű felszerelése által helyet ad szakmai programoknak, módszertani üléseknek, rendezvényeknek, előadásoknak, dolgozatok bemutatásának

 

 

Az iskolai könyvtár a fenti célok érdekében szervezi meg működését, alakítja gyűjteményét, fejleszti szolgáltatásait és igényli a működéséhez szükséges feltételeket.

A könyvtár szerepe, jelentősége tehát önmagában nem értelmezhető, csak az oktatás-nevelés részeként.

Az iskolai könyvtár nem önálló intézmény, de jól körülhatárolható létesítmény, amely sajátos eszközeivel hozzájárul az iskola pedagógiai programjának megvalósításához, szervezetileg és funkcionálisan beépül az iskola tevékenységének egészébe. Minden szakterülettel együttműködik, az iskola információs szervezetének részeként pedig különösen szoros munkakapcsolatban áll az információs tevékenységet folytató egységekkel.

 

 

 

Vikol Márta